Strona Główna Strona Główna
Charakterystyka zawodowej służby wojskowej
 


ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA
 
Nabór do zawodowej służby wojskowej ma charakter otwarty.
Zgodnie z art. 2 Ustawy żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca:
  • Obywatelstwo polskie
  • Nieposzlakowaną opinię
  • Odpowiednie kwalifikacje
  • Zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej
O zdolności psychicznej orzekają:
WOJSKOWE PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE

Zdolność fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustalają

WOJSKOWE KOMISJE LEKARSKIE
Na podstawie art. 5 ust 6 Ustawy ustala się następujące kategorie zdolności fizycznej
i psychicznej do zawodowej służby wojskowej:

KATEGORIA „Z”

Zdolny do zawodowej służby wojskowej, co oznacza zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

KATEGORIA „Z/O”

Zdolny do zawodowej służby wojskowej
z ograniczeniami, co oznacza ograniczoną zdolność do dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych
 i rodzajach wojsk oraz na określonych stanowiskach służbowych

KATEGORIA „N”

Trwale lub czasowo niezdolny do zawodowej służby wojskowej oraz niezdolny do służby
w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego


Żołnierze zawodowi tworzą kadrę zawodową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Kadra zawodowa dzieli się na :
  • Korpus oficerów zawodowych;
  • Korpus podoficerów zawodowych;
  • Korpus szeregowych zawodowych.
Powołanie do zawodowej służby następuje:
  • Do służby stałej – na czas określony. Stosunek służbowy służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.
  • Do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie. Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby a właściwym organem.
Zgodnie z art. 13 Ustawy :
Żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić przez łączny okres  12 lat.