Strona Główna Strona Główna
Wystawianie Zaświadczeń
 

WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZENIA
O PRZEBIEGU SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Na wniosek zainteresowanego Wojskowy Komendant Uzupełnień wydaje zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej. Wymaganymi dokumentami są:

  • książeczka wojskowa lub dowód osobisty,
  • uiszczona opłata skarbowa na kwotę 46 zł - płatne w kasie UM Katowice (dotyczy wyłącznie osób nie zamieszkujących na terytorium RP).