Strona Główna Strona Główna
Szkolnictwo Wojskowe (Służba Kandydacka)
 

INFORMACJA O NABORZE

Wojska Specjalne rozpoczynają nabór ochotników do służby kandydackiej w korpusie szeregowych. Realizując Decyzję Nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych w 2017 r., Ośrodek Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu rozpoczął nabór chętnych do wstąpienia w szeregi Wojsk Specjalnych.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie do Ośrodka Szkolenia
w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, do dnia 30 września 2017 r.

Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu: www.commando.mil.pl

 O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Jednocześnie osoby te muszą spełniać warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1726 j.t z póżn. zm.) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum.

Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru, otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby
w Wojskach Specjalnych.

INFORMACJA

Z dniem 22 lutego 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2017/2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 315).

ROZPORZĄDZENIE MON w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Warunki i tryb przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych:
WAT,
WSOWL, WSOSP, AMW.


Z dniem 9 września 2016 r. weszła w życie Decyzja Nr 277 Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. (Dz. Urz. MON z 9 września 2016 r., poz. 151).

Osoby (absolwenci uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny
z danym korpusem osobowym oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych)
ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:

  • do 30 września 2016 r. na 8,5 - miesięczne szkolenie;
  • do 20 stycznia 2017 r. na 3 – miesięczne szkolenie;
  • do 15 maja 2017 r. na 12 – miesięczne szkolenie;
  • do 15 maja 2017 r. na 24 – miesięczne szkolenie.

Osoby (żołnierze zawodowi) ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w Wyższych Szkołach Oficerskich składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr:

  • do 30 września 2016 r. na 6 - miesięczne szkolenie;
  • do 20 stycznia 2017 r. na 3 – miesięczne szkolenie;

- w przypadku podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym lub posiadających doświadczenie  oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym;

  • do 15 maja 2017 r. na 12 – miesięczne szkolenie;

- w przypadku szeregowych zawodowych będących absolwentami   kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy.

SŁUŻBA KANDYDACKA

STUDIA PIĘCIOLETNIE (stacjonarne)

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

- posiada świadectwo dojrzałości,

- jest niekarana sądownie,

- posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby   wojskowej orzeczoną przez wojskową pracownię psychologiczną oraz

   wojskową komisję lekarską,

- posiada wiek co najmniej 18 lat,

- posiada obywatelstwo polskie.

 

STUDIUM OFICERSKIE (stacjonarne)

O przyjęcie na studium  w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

- jest niekarana sądownie,

- posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby   wojskowej orzeczoną przez wojskową pracownię psychologiczną oraz

  wojskową komisję lekarską,

- posiada obywatelstwo polskie,

- dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

REKRUTACJA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

STUDIA

Rejestracja, złożenie w szkole wniosku o przyjęcie do szkoły - do 31 marca,

WUM  (6-letnie) - za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień – do 15 maja.

     Rekrutacja na studia wyższe, kandydatów na żołnierzy zawodowych obejmuje:

- test sprawności fizycznej,

- test ze znajomości języka angielskiego,

- rozmowę kwalifikacyjną,

- analizę wyników ze świadectwa dojrzałości.

 

STUDIUM

Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej wybranej uczelni oraz składają wnioski z załącznikami w WKU, które Komendant przesyła do Departamentu Kadr.

     Do wniosku należy załączyć:                  

- dyplom ukończenia studiów wyższych,

- życiorys,

- skrócony odpis aktu urodzenia,

- informację o osobie z krajowego rejestru karnego,

- potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów,

- inne dokumenty niezbędne w postepowaniu rekrutacyjnym: np. certyfikaty, dyplomy itp.

    Rekrutacja na studium  kandydatów na żołnierzy zawodowych obejmuje:

- test sprawności fizycznej,

- test ze znajomości języka angielskiego,

- rozmowę kwalifikacyjną,

 

SZKOŁA PODOFICERSKA

Kształcenie podoficerów dotyczy jedynie żołnierzy czynnej służby wojskowej.

Wyjątek stanowi:

Szkoła Podoficerska w Poznaniu realizująca kształcenie o kierunku muzycznym

w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

Kandydat składa wniosek z załącznikami do Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ

 

Posiadany stopień wojskowy

% najniższego uposażenia, w zależności od roku nauki

   1 rok nauki

     2 rok nauki

     3 rok nauki

    4 rok nauki

     5 rok nauki

szeregowy

35%

40%

45%

50%

55%

Starszy szeregowy

42%

45%

50%

55%

60%

kapral

45%

50%

55%

60%

65%

Starszy kapral

55%

60%

65%

70%

plutonowy

65%

70%

75%

Sierżant

75%

80%

GDZIE MOŻNA SIĘ KSZTAŁCIĆ

Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa 49
ul. gen. S. Kaliskiego 2
www.wat.edu.pl

Akademia Marynarki Wojennej
81-103 Gdynia
ul. Jana Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
08-521 Dęblin
 ul. Dywizjonu 303 nr 12
 www.wsosp.deblin.pl


Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Wojskowo-Lekarski

90-647 Łódź

Pl. Hallera 1
www.rekrutacja.umed.lodz.pl

Ukończenie Uczelni Wojskowej skutkuje mianowaniem do stopnia podporucznika Wojska Polskiego oraz skierowaniem do służby stałej w wybranej jednostce wojskowej.

 

Akty prawne

 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2016 r. poz. 1726 j.t),

Rozporządzenie MON z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1627).