Strona Główna Strona Główna
Szkolnictwo Wojskowe (Służba Kandydacka)
 

INFORMACJA

Z dniem 05 września 2017 r. weszła w życie Decyzja nr 156/MON z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.  (Dz.Urz.MON.2017.173)

Decyzja nr 156/MON z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Osoby (absolwenci uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny
z danym korpusem osobowym oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych)
ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:

  • do 19 stycznia 2018 r. na 3 – miesięczne szkolenie;
  • do 15 maja 2018 r. na 12 - miesięczne szkolenie.

Podoficerowie zawodowi będący absolwentami studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadający doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) składają wnioski o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych do Dyrektora Departamentu Kadr:

  • do 29 września 2017 r. na 6 - miesięczne szkolenie;
  • do 19 stycznia 2018 r. na 3 – miesięczne szkolenie;

        
Szeregowi zawodowi będący absolwentami studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat (za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy) składają wnioski o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych do Dyrektora Departamentu Kadr:

  • do 15 maja 2018 r. na 12 – miesięczne szkolenie;

INFORMACJA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017r. ( Dz.U z 2017 poz. 1329) w sprawie  zmiany nazwy Wyższej Szkoły  Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.
Z dniem 1 października 2017r.  Wyższej Szkole  Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki nadaję się nazwę Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

INFORMACJA

Z dniem 22 lutego 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2017/2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 315).

ROZPORZĄDZENIE MON w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Warunki i tryb przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych:
WAT,
WSOWL, WSOSP, AMW.SŁUŻBA KANDYDACKA

STUDIA PIĘCIOLETNIE (stacjonarne)

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

- posiada świadectwo dojrzałości,

- jest niekarana sądownie,

- posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby   wojskowej orzeczoną przez wojskową pracownię psychologiczną oraz

   wojskową komisję lekarską,

- posiada wiek co najmniej 18 lat,

- posiada obywatelstwo polskie.

 

STUDIUM OFICERSKIE (stacjonarne)

O przyjęcie na studium  w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

- jest niekarana sądownie,

- posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby   wojskowej orzeczoną przez wojskową pracownię psychologiczną oraz

  wojskową komisję lekarską,

- posiada obywatelstwo polskie,

- dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

REKRUTACJA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

STUDIA

Rejestracja, złożenie w szkole wniosku o przyjęcie do szkoły - do 31 marca,

WUM  (6-letnie) - za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień – do 15 maja.

     Rekrutacja na studia wyższe, kandydatów na żołnierzy zawodowych obejmuje:

- test sprawności fizycznej,

- test ze znajomości języka angielskiego,

- rozmowę kwalifikacyjną,

- analizę wyników ze świadectwa dojrzałości.

 

STUDIUM

Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej wybranej uczelni oraz składają wnioski z załącznikami w WKU, które Komendant przesyła do Departamentu Kadr.

     Do wniosku należy załączyć:                  

- dyplom ukończenia studiów wyższych,

- życiorys,

- skrócony odpis aktu urodzenia,

- informację o osobie z krajowego rejestru karnego,

- potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów,

- inne dokumenty niezbędne w postepowaniu rekrutacyjnym: np. certyfikaty, dyplomy itp.

    Rekrutacja na studium  kandydatów na żołnierzy zawodowych obejmuje:

- test sprawności fizycznej,

- test ze znajomości języka angielskiego,

- rozmowę kwalifikacyjną,

 

SZKOŁA PODOFICERSKA

Kształcenie podoficerów dotyczy jedynie żołnierzy czynnej służby wojskowej.

Wyjątek stanowi:

Szkoła Podoficerska w Poznaniu realizująca kształcenie o kierunku muzycznym

w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

Kandydat składa wniosek z załącznikami do Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ

 

Posiadany stopień wojskowy

% najniższego uposażenia, w zależności od roku nauki

   1 rok nauki

     2 rok nauki

     3 rok nauki

    4 rok nauki

     5 rok nauki

szeregowy

35%

40%

45%

50%

55%

Starszy szeregowy

42%

45%

50%

55%

60%

kapral

45%

50%

55%

60%

65%

Starszy kapral

55%

60%

65%

70%

plutonowy

65%

70%

75%

Sierżant

75%

80%

GDZIE MOŻNA SIĘ KSZTAŁCIĆ

Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa 49
ul. gen. S. Kaliskiego 2
www.wat.edu.pl

Akademia Marynarki Wojennej
81-103 Gdynia
ul. Jana Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
08-521 Dęblin
 ul. Dywizjonu 303 nr 12
 www.wsosp.deblin.pl


Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Wojskowo-Lekarski

90-647 Łódź

Pl. Hallera 1
www.rekrutacja.umed.lodz.pl

Ukończenie Uczelni Wojskowej skutkuje mianowaniem do stopnia podporucznika Wojska Polskiego oraz skierowaniem do służby stałej w wybranej jednostce wojskowej.