Strona Główna Strona Główna
Ustawa o weteranach wojskowych w pytaniach i odpowiedziach
 

 

Wybrane pytania i odpowiedzi
dotyczące wprowadzanej ustawy o weteranach działań poza granicami kraju


1. Od kiedy będzie obowiązywała  ustawa o weteranach?

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, podpisana przez Prezydenta RP w dniu 7 września 2011 r., wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 30.03.2012 (Dz.U. nr 205/2011 poz.1203).

2. Kiedy będzie obchodzony Dzień Weterana?

Zgodnie z ustawą, dzień 29 maja będzie Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. 29 maja, wskazany przez organizacje zrzeszające uczestników misji,  stosownie do uchwały ONZ jest jednocześnie Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych. Po raz pierwszy Dzień Weterana będzie obchodzony 29 maja 2012 r., czyli po wejściu w życie rzeczonej ustawy.

3. Kiedy rozpoczęto prace nad ustawą i kto brał udział w konsultacjach?

Projekt ustawy,  przygotowany przez resort obrony narodowej, został przesłany do uzgodnień międzyresortowych w czerwcu 2010 roku.  Ze względu na rozszerzenie kręgu beneficjentów ustawy, prace nad jej projektem trwały do października 2010 roku. W konsultacjach uczestniczyły organizacje zrzeszające uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych.

4. Kto może być uznany za weterana?

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

 • misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
 • grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy  niż 60 dni.

5. Kto może być uznany za weterana poszkodowanego?

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.
 
6. Jakie najważniejsze uprawnienia nadaje ustawa weteranom  i weteranom poszkodowanym? 

Ustawa ma na celu zapewnienie weteranom ─ uczestnikom działań poza granicami państwa odpowiedniego uhonorowania (podziękowania) za udział  w tych działaniach, stosownie do przyznanego im statusu.
 
Weteran będzie miał prawo do:

 • otrzymania legitymacji weterana;
 • uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej (którą objęci będą również jego bliscy);
 • ubiegania się o zapomogę;
 • korzystania (stałego lub czasowego) z  Domu Weterana;
 • otrzymania odznaki honorowej.

Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, będzie miał prawo do skorzystania z:

 • bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa;
 • pomocy finansowej na kształcenie (na wybraną formę kształcenia: nauka na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej; studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia; jednolite studia magisterskie; studia podyplomowe) pomoc do wysokości 400% najniższej emerytury;
 • świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę),  np. ulgowych opłat za  przejazdy komunikacją miejską i  środkami krajowego transportu publicznego (PKP);
 • dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni);
 • dodatku dla weterana (tylko w przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę);
 • zwolnienia przyznanych mu w/wym. świadczeń od podatku dochodowego.
 • asysty honorowej podczas pogrzebu;
 • bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych);
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSWiA;

7. Jakie inne formy pomocy przysługują weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem ze służbą poza granicami?

 • dodatek weterana w wysokości  uzależnionej od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu  ( od 10% do 80% podstawy wymiaru  najniższej emerytury)
 • skierowanie na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego,
 • specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia,
 • korzystania z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej, jeżeli wymaga szczególnej opieki,
 • zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych                               i telewizyjnych.
 • ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej;
 • ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w:
  • 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych,
  • 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych.

Dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty

8. Jak wygląda procedura uzyskania statusu weterana?
 
Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, funkcjonariusza lub funkcjonariusza ABW, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy, minister właściwy do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.

9. Jakie są  warunki i tryb przyznawania zapomóg ? Kto je wypłaca?

Będzie istniała możliwość przyznania przez Ministra Obrony Narodowej zapomogi weteranowi-żołnierzowi, który ukończył 65 lat życia i weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi ( bez względu na wiek), którzy znajdują się w  trudnej sytuacji materialnej.

Warunkiem przyznania zapomogi weteranowi-żołnierzowi i weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi będzie konieczność poniesienia wydatków pieniężnych z tytułu pokrycia kosztów określonych w ustawie, tj. na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia oraz kosztów zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza.

Przy przyznawaniu zapomogi uwzględniane będą okoliczności mające wpływ na sytuację materialną weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza. Podstawą przyznania zapomogi będą dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wyżej wskazanych wydatków lub zdarzenia.

Organem właściwym do wypłaty zapomogi  w formie gotówkowej lub bezgotówkowej będzie dyrektor wojskowego biura emerytalnego.
 
10. Jakie odznaki wprowadza ustawa o weteranach?
 
Ustawa ustanawia wojskową odznakę „Za rany i kontuzje”, odznakę honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” oraz odznakę honorową „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.
 
Minister Obrony Narodowej może przyznać weteranowi poszkodowanemu  (żołnierzowi) ─  za rany i kontuzje odniesione podczas działań poza granicami państwa ─  wojskową odznakę „Za rany i kontuzje”.
 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać weteranowi  (funkcjonariuszowi) oraz weteranowi poszkodowanemu (funkcjonariuszowi) ─  za zasługi podczas działań poza granicami państwa ─ odznakę honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

Prezes Rady Ministrów może nadać weteranowi ─ funkcjonariuszowi ABW oraz weteranowi poszkodowanemu ─ funkcjonariuszowi ABW ─ za zasługi podczas zapewniania bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ─ odznakę honorową „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

11. Jaka będzie oferta Domu  Weterana?

W styczniu  2011 roku, z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej oraz Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, rozpoczął swoje funkcjonowanie Dom Weterana w Lądku Zdroju. W wydzielonym obiekcie przygotowano miejsca dla 30 osób ─ uczestników zagranicznych misji Wojska Polskiego.  W przypadku większego zapotrzebowania  zostanie zwiększony o kolejnych 60 miejsc.

Dom Weterana powstał na bazie 23. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego-Rehabilitacyjnego w Lądku Zdroju i będzie funkcjonować jako podmiot leczniczy. Celem Domu Weterana jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej weteranom-żołnierzom  i weteranom poszkodowanym-żołnierzom,  biorącym udział w misjach poza granicami państwa, w tym także weteranom-pracownikom  cywilnym. Jego pacjenci będą mieli zapewnione:  leczenie, badania diagnostyczne, świadczenia rehabilitacyjne i terapię psychologiczną; uzyskają też wsparcie w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych lub w razie  braku możliwości powrotu do domu pobyt stały.

Szpital od lat specjalizuje się w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną oraz znakomitym zespołem fizjoterapeutów. Baza zabiegowa wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia do prowadzenia rehabilitacji.

Szczegółowe zasady pobytu, leczenia i rehabilitacji w Domu Weterana zostaną wprowadzone aktami wykonawczymi  do Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Odpłatność za pobyt w Domu Weterana realizowana będzie na ogólnych zasadach, przyjętych w podmiotach leczniczych.

Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury krajowej, z tym że nie może ona być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu weterana.

W przypadku gdy koszt pobytu weterana przekroczy miesięczna opłatę w Domu Weterana, uiszczoną przez zainteresowanego, dalsze finansowanie będzie refundowane z budżetu pozostającego w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

12. Jak wygląda legitymacja weterana?

Legitymacja weterana i weterana poszkodowanego będzie zawierała imię i nazwisko osoby uprawnionej, numer ewidencyjny PESEL, serię i numer legitymacji oraz datę wydania.

Wzory legitymacji różnią się kolorystyką. Legitymacja weterana będzie koloru zielono-żółtego, natomiast legitymacja weterana poszkodowanego – w kolorze jasnoniebieskim.

Zobacz legitymacje

13. Kto może być weteranem działań poza granicami państwa?

Art. 2 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), stanowi, że weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni.  

Zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa – w art. 4 ust. 1-3 oraz 9

1) skierowanie oznacza skierowanie, wyznaczenie, delegowanie, zatrudnienie m. in przez:

a) Ministra Obrony Narodowej albo właściwy organ wojskowy,
b) organizację międzynarodową, za zgodą Ministra Obrony Narodowej,

2) działania poza granicami państwa to działania podjęte poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu, zapewniania bezpieczeństwa państwa oraz grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej;

3) misja pokojowa lub stabilizacyjna to działania określone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.) oraz inne działania o tym charakterze podejmowane przez organizacje międzynarodowe, w których uczestniczyli obywatele polscy skierowani przez podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1 lit. a-f, w szczególności działania mające na celu utrzymanie lub przywrócenie pokoju, bądź akcje zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom;

4) organizacja międzynarodowa to: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unia Europejska.

Na podstawie wyżej wymienionych regulacji może Pan ubiegać się o przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego.

14. Skąd można pobrać  tzw. zaświadczenie  o niekaralności?

Aby otrzymać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności) należy złożyć odpowiedni formularz w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa tel. (022) 39-76-200 fax. (022) 39-76-205 lub w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 50 zł. Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK. Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Więcej niezbędnych informacji można uzyskać na stronie internetowej http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

15. Jak powinien wyglądać wniosek o przyznanie statusu weterana/weterana poszkodowanego?

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa nie określa wzoru wniosku o przyznanie statusu weterana/weterana poszkodowanego.  Nie ma potrzeby załączania zdjęć do ww. wniosku.


16. Gdzie powinien  być przesłany wniosek?

Wniosek o przyznanie statusu weterana wysyła się osobiście bez pośrednictwa organu kadrowego wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem listem poleconym na adres:

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa

17. Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania statusu weterana poszkodowanego?

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są dokumenty wymienione w art. 8 z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203):

1) wniosek o  przyznanie statusu weterana poszkodowanego ( więcej w pyt.3);
2) zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

a) dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
b) wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;

Wzór zaświadczenia został umieszczony w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 229).

3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
4) protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
5) orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
6) decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Wniosek (ustawa nie określa jego wzoru – przykład w załączeniu) o przyznanie statusu weterana/weterana  poszkodowanego wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa

18. Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania statusu weterana?

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:
1) wniosek o  przyznanie statusu weterana; ( więcej w pyt. 3)
2) zaświadczenie wydane odpowiednio przez:
a) dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
b) wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego:

Wzór zaświadczenia został umieszczony w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 229).

W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia wymienionego w pkt 2, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.

3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Więcej niezbędnych informacji można uzyskać na stronie internetowej
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

Po wydaniu decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana zostanie  przesłana legitymacja weterana na wskazany we wniosku adres zamieszkania. Legitymacja będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej.

19. Kiedy wydawana jest  legitymacja?

Legitymację wydaje się w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.

20. Komu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy?

Zgodnie z art. 35 ust.  1  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym przysługuje weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu pozostającemu w stosunku pracy. Taki urlop nie przysługuje żołnierzom w służbie czynnej.

21. Kto wydaje zaświadczenie o pobycie na misji, które jest potrzebne do ubiegania się o status weterana?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zaświadczenie o pobycie na misji wydaje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę lub wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwy kierownik archiwum wojskowego.

22. Czy pracownik wojska, który uczestniczył w misji może ubiegać się o status weterana? 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) weteranem działań poza granicami państwa (…) może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej (…) lub zapewnienia bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni. Tak więc o status weterana może ubiegać się zarówno żołnierz, jak i pracownik wojska – stosownie do art. 12 pkt 1 przedmiotowej ustawy.
W przypadku wszystkich pracowników wojska, którzy brali udział w działaniach poza granicami państwa, status weterana przyznaje Minister Obrony Narodowej na podstawie złożonego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w art. 7 ww. ustawy.

23. Czy osoba, która przebywała na misji krócej niż 60 dni i w tym czasie została poszkodowana może ubiegać się o status weterana poszkodowanego?

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa (…) może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.
W związku z powyższym o status weterana poszkodowanego może ubiegać się każda osoba spełniająca powyższe wymogi bez względu na okres przebywania na misji poza granicami państwa.

24. Kto jest upoważniony do potwierdzenia kopii dokumentu "za zgodność z oryginałem", który należy dołączyć do wniosku o przyznanie statusu weterana/weterana poszkodowanego?

Zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” składanych dokumentów przez ww. osoby, proszę o przesłanie, wraz ze składanym do Ministra Obrony Narodowej wnioskiem o przyznanie statusu weterana poszkodowanego, oryginałów posiadanych dokumentów wraz z prośbą o zwrot oryginałów po wykorzystaniu.