Strona Główna Strona Główna
Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne i reklamowani
 

 

Głównym celem militaryzacji jest zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania działów administracji państwowej i gospodarki narodowej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących ważne zadania z punktu widzenia obronności państwa w drodze szczególnego obowiązku pracy i odpowiednich form jego spełniania.

   Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadają:

 

-kierownicy istniejących jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz jednostek organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także kierownicy jednostek zmilitaryzowanych - osobom zatrudnionym w tych jednostkach, z tym że osobom będącymi żołnierzami rezerwy przydziały nadaje się w uzgodnieniu z wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) osoby, której ma być nadany przydział;

-
wojskowi komendanci uzupełnień właściwi ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) - pozostałym osobom, na wniosek kierownika jednostki przewidzianej do militaryzacji.

 

AKTY PRAWNE:

      Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21listopada1967r. z późniejszymi zmianami.(Dz.U.2015 poz. 144 z późn. zm.)

      Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2003r. w sprawie przeznaczania żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych (Dz. U. Nr 194 z 2003r. poz.1897)

      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 210 poz.1612)

      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia   23 lutego 2010r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. Nr 41 poz.234)

      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych (Dz.U.2012.poz.359

                   

Reklamacje z urzędu i na wniosek.

Na podstawie art. 116 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967r.:

Nie powołuje się do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osób, które zostały zwolnione z obowiązku pełnienia tej służby w drodze reklamowania.

 

Reklamowania dokonuje:

      wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) żołnierza rezerwy

      w przypadku żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową dowódca jednostki wojskowej.

AKTY PRAWNE:

      Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada1967r. (Dz.U.2015.144 z późn. zm.)

      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia   21 września 2004r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny z późniejszymi zmianami - Rozp. RM z dnia 23.06.2009r.