Strona Główna Strona Główna
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
 

PRZYJMOWANIE W SPRAWACH
SKARG I WNIOSKÓW

„Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku
z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej(…)”
Art. 63 Konstytucji RP


W sprawach skarg, wniosków i petycji Wojskowy Komendant Uzupełnień w Katowicach przyjmuje w niżej wskazanych terminach:
  • osoby cywilne w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30 do 16.30,
  • żołnierzy służby czynnej i pracowników wojska  w każdy dzień pracy w godzinach służbowych.
Terminy przyjęć proszę uzgadniać pod nr telefonu (261 124 802 lub 261 124  809).  

Informuję, że na podstawie  Rozporządzenia RM z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 Poz. 46)
  • Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy,) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.

 

Formularz ePUAP:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego


Podstawy prawne:

1.     Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.(Dz. U. Nr 78 Poz. 483 z 1997r.),

2.     Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 j.t.);

3.     Ustawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1195);

4.     Rozporządzenie RM z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. Nr 5 Poz. 46);

5.    „Regulaminie Ogólnym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Szt. Gen. 1664/2014, Dział I, Rozdział III) – wdrożony decyzją Nr 445/MON (Dz. Urz. MON z 2013r., poz. 398);

6.     Decyzja Nr 250 MON Ministra Obrony Narodowej z 26 czerwca 2015r.
w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo – wnioskowego (Dz. Urzędowy z 29 czerwca 2015r.);

7.     Decyzja Nr 445/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 09 listopada 2015r. zmieniająca decyzję w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo - wnioskowego (Dz. Urz. MON z 2015, poz. 310).

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA WNIESIONYCH W 2017 ROKU

 DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W KATOWICACH

 SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Na podstawie Decyzji Nr 445/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 09 listopada 2015r. zmieniającej decyzję w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego, oraz Decyzji Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie organizacji
w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego,  informuję że:

 
w 2017 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach nie odnotowano wpływu skarg, wniosków i petycji.