Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 
PUNKT INFORMACYJNY WOT
W dniu 20.01.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach został uruchomiony Punkt Informacyjny WOT. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do WKU w Katowicach, ul. Francuska 30 pokój nr 1 w godz. pon.-pt. 07.30-15.30, tel. 261 124 831, 261 124 834.Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach jest terenowym organem wykonawczym

Ministra Obrony Narodowej w sprawach administracji wojskowej.


Szczegółowych informacji w WKU w Katowicach udziela mjr Dariusz HRABIA
te
l. 261124810

Ćwiczenia żołnierzy rezerwy
W dniach 19-20.06.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach odbyły się obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności żołnierzy rezerwy w wykonywaniu zadań oraz ze sposobami ich realizacji w myśl aktualnych aktów prawnych. Zołnierze mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA
1 marca 2017 roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu otwartego Szefa KAS - Pana Mariana Banasia

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KATOWICACH PROWADZI NABÓR OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA ROK 2017.
Oferta dotyczy mężczyzn podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz kobiet – ochotniczek.
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
 • niekarana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • ukończone osiemnaście lat;
 • odpowiednie wykształcenie:
 • wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
 • średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
 • gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych

preferowane będą osoby posiadające prawo jazdy kat. „C” i „C+E”.

Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują:
 • zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania służby,
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • umundurowanie,
 • opiekę medyczną i stomatologiczną,
 • miesięczne uposażenie zasadnicze,
 • ubezpieczenie emerytalne.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Wszelkich informacji dotyczących możliwości zatrudnienia w Siłach Zbrojnych można uzyskać pod nr telefonu 261 124 834, 261 124 832 lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach, ul. Francuska 30, pokój nr 1.

NABÓR KOBIET - ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO MISJI POKOJOWYCH
W związku z uruchomieniem nowej procedury naboru kandydatów do misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach „Systemu Generacji Sił ONZ” informujemy o możliwości kandydowania do służby poza granicami państwa
w charakterze obserwatorów wojskowych i oficerów sztabowych misji ONZ polskich oficerów kobiet
Kandydatki powinny spełniać następujące warunki:
- posiadać co najmniej 5-letni staż zawodowej służby wojskowej,
- stopień wojskowy: kpt. - ppłk,
- wiek do 50 lat,
- preferowana znajomość języka angielskiego na poziomie 3333 wg STANAG 6001(pożądana znajomość drugiego języka, szczególnie francuskiego),
- posiadać prawo jazdy minimum kat. B.
Służba w misjach ONZ trwa 1 rok. Oficerowie kierowani do misji pozostają na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym w kraju.
Wnioski oficerów o skierowanie do służby poza granicami państwa w ramach Systemu Generacji Sił ONZ” winny być kierowane do dyrektora DWSZ drogą służbową (do wniosku należy dołączyć CV żołnierza zawodowego z systemu SEW on-line). Ujęcie w wykazie kandydatów nie jest jednoznaczne z obowiązkiem udziału kandydatki w danej misji.

Dodatkowych informacji udziela Oddział Misji Międzynarodowych DWSZ, tel. 261 840 265; 261 874 493.

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na Państwa oczekiwania dotyczące sprawnej komunikacji obywatela z urzędem oraz w celu włączenia się do kultury dialogu powstał portal www.obywatel.gov.pl, którego rekomendujemy i serdecznie  zachęcamy do odwiedzania. Przygotowany szeroki wachlarz tematyczny sprzyja sprawnej komunikacji, przedstawia obowiązujące w urzędzie procedury, a także w trosce o Państwa wygodę stwarza możliwość załatwienia wybranych spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie. Zapraszamy do korzystania z serwisu www.obywatel.gov.pl oraz dostępnego dla Państwa systemu informacji telefonicznej   z numerem centralnym 222 500 115.

TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

<<KORPUS SZEREGOWYCH>> <<KORPUS PODOFICERÓW>> <<KORPUS OFICERÓW>>

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w Katowicach

ul. Francuska 30

40-028 KATOWICE

Dotychczas odwiedziło nas Liczniki internautów